Regulamin sklepu

REGULAMIN sklepu internetowego www.nocna-bielizna.pl określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego 

Właścicielem sklepu internetowego www.nocna-bielizna.pl jest

PPH SUTEX Krystyna Sujecka
Czechy nr 207a
98-220 Zduńska Wola

e-mail: sutex@sutex.pl

tel. 043 823-96-70
043 823-30-68
fax. 043 825-52-54

W sprawie zamówień prosimy o e-mail na adres:
sklep@nocna-bielizna.pl

1. Niniejszy Regulamin reguluje m.in. kwestie składania Zamówień, zawarcia Umowy, dostawy Produktów, odstąpienia od Umowy, procedurę postępowania w przypadku Produktów wadliwych i ograniczenie naszej odpowiedzialności. Zamówienie Produktu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

a) “ Konto” - konto , które należy założyć na stronie przy składaniu zamówienia;

b) “Potwierdzenie ” - e-mail potwierdzający wpłynięcie  zamówienia;

c) “Dzień roboczy” - dzień, który nie jest sobotą ani niedzielą lub innym dniem wolnym od pracy;

d) “Potwierdzenie Zamówienia” - e-mail, w którym akceptujemy przyjęcie zamówienia,

e) “Umowa ” - Twoje zamówienie produktu bądź produktów zgodne z niniejszym Regulaminem, zaakceptowane przez nas,

f) "Klient" - osobę  składającą zamówienie na Stronie;

g) "Zamówienie " - Zamówienie złożone przez klienta na Stronie albo drogą telefoniczną w celu zakupienia od nas Produktu;

h) “Niedopełnienie Obowiązku ” oznacza niedopełnienie wszelkich zobowiązań wynikających z wyraźnych lub dorozumianych postanowień zobowiązań o dochowaniu należytej staranności i posługiwania się odpowiednimi umiejętnościami podczas realizacji postanowień Umowy.

3. Składając Zamówienie klient oświadcza, że ma ukończone 18 lat i posiada zdolność do czynności cywilno-prawnych.

4.  Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamówień i Umów na sprzedaż i dostawę Produktów. Złożenie u nas Zamówienia, podanie wskazówek dotyczących dostawy lub akceptacja dostawy produktów każdorazowo oznacza akceptację niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń. Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie pozbawia  przysługujących  ustawowo praw, w tym żądania, aby zakupione towary były zgodne z ich opisami, nadawały się do przewidzianych celów i były zadowalającej jakości.

5. Zamówienia można składać na Stronie Sklepu albo drogą telefoniczną, dzwoniąc na nr.tel. 438233068 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 6-20, w soboty 8-14. W zakresie Zamówień składanych drogą telefoniczną, zastosowanie mają wszystkie postanowienia Regulaminu.

6. Zawarcie Umowy. Składając zamówienie, Klient musi założyć Konto na Stronie i postępować według instrukcji umieszczonej na Stronie bądź przekazanej podczas rozmowy telefonicznej, opisującej sposób składania zamówienia oraz wprowadzania zmian do zamówienia przed jego złożeniem.

7. Po wybraniu Produktu, który chcesz zamówić, Strona wyświetli  wysokość kwoty, jaką należy zapłacić, uwzględniając odpowiednią stawkę podatku VAT oraz wszelkie ewentualne opłaty za dostawę. Jeśli na Stronie nie podano inaczej, wszelkie ceny podane są w walucie obowiązującej w Polsce. 

8. Akceptujemy następujące formy płatności za zamówienia: przelew, szybki przelew przez PaY Pal, również kartą kredytową(Mastercard, VISA), albo szybki przelew przez Płatności.pl/PayU, tak jak na Allegro/ oraz płatność gotówką przy odbiorze przesyłki/tylko przy dostawach kurierem/.

9. Składając zamówienie klient przyjmuje warunki niniejszego Regulaminu w wersji obowiązującej na dzień złożenia zamówienia.  Zamówienie stanowi wiążącą ofertę zakupu produktu do momentu wystawienia przez nas Potwierdzenia Zamówienia lub otrzymania od klienta zawiadomienia o wycofaniu zamówienia. Potwierdzenie przez nas o przyjęciu zamówienia do realizacji jest równoznaczne z zawarciem umowy. Do czasu zaakceptowania przez nas zamówienia zastrzegamy sobie prawo do odmowy jego realizacji, a kient ma prawo je anulować. W przypadku anulowania Zamówienia przez nas lub przez klienta przed jego akceptacją, niezwłocznie zwracamy wszelkie dokonane płatności wraz z odsetkami od dnia zapłaty, związane z zamówieniem Produktu.

10. Jeśli po wysłaniu Potwierdzenia Zamówienia i przekazaniu go do  systemu e-mailowego klienta stwierdzi, że popełnił błąd w zamówieniu, powinien skontaktować się z nami niezwłocznie pod adresem: sklep@nocna-bielizna.pl. lub telefonicznie 438233068.  Możemy  zagwarantować, że dołożymy wszelkich starań, aby zmienić Zamówienie zgodnie z Twoimi instrukcjami chyba, że nie będzie to możliwe.

11. Klient ma obowiązek przekazywać nam bezpośrednio oraz za pośrednictwem Strony rzetelne i niewprowadzające w błąd informacje, utrzymywać aktualność tych informacji oraz informować nas o zmianach.

12. Klient ma prawo otworzyć tylko jedno Konto użytkownika. W przypadku użytkowników zakładających więcej niż jednego Konto, zastrzegamy sobie prawo do skasowania tych Kont. Zastrzegamy sobie również prawo do kasowania Kont użytkowników, którzy podejmują celowe działania zakłócające w jakikolwiek sposób  funkcjonowanie sklepu internetowego.

13. Umowa zobowiązuje do dostarczenia produktu na miejsce dostawy określone przez klienta. Staramy się powiadomić klienta, jeśli szacowany termin dostawy może się zmienić i poinformujemy  o nowym planowanym terminie dostawy. W stosunku do osób innych niż konsumenci/osób trzecich/, w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z opóźnienia w dostawie.

14. W chwili dostarczenia Produktu kurier zwróci sie o podpisanie potwierdzenia odbioru. Po podpisaniu potwierdzenia odbioru, należy sprawdzić, czy produkt nie ma oczywistych usterek, wad lub uszkodzeń. Towar dostarczamy w naszym standartowym opakowaniu. Wszelkie opakowania specjalne wysyłane na życzenia klienta podlegają dodatkowym opłatom.

15. Od chwili doręczenia produktu do rąk klienta lub osoby przez niego upoważnionej, nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie towaru /kradzież, zamoczenie, ubrudzenie/. Przy otwieraniu opakowania trzeba uważać, aby nie uszkodzić produktu np. przy posługiwaniu się ostrym narzędziem. Klient powinien zapewnić bezpieczny odbiór produktu, bez zbędnej zwłoki i w rozsądnym terminie.

16. Jeśli dostawa lub odbiór opóźnia się z powodu  nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki lub jeśli klient nie przyjmie dostawy lub nie odbierze Produktu od przewoźnika (w ciągu dwóch tygodni od pierwszej próby dostarczenia Produktu), możemy;

- naliczyć uzasadnioną opłatę za magazynowanie Produktu oraz inne poniesione przez nas, a uzasadnione koszty;

- nie udostępniać Produktu do dalszej dostawy lub odbioru i poinformować o odstąpieniu od Umowy w trybie natychmiastowym, zwracając  pieniądze zapłacone nam na mocy  Umowy, pomniejszone o kwotę naszych uzasadnionych wydatków administracyjnych (w tym za próbę dostarczenia i zwrot Produktu oraz wszelkie opłaty za magazynowanie:

17.Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, że prezentowane Produkty są wystarczające i odpowiadają  indywidualnym celom oraz spełniają  indywidualne wymagania i posiadają odpowiedni rozmiar i wymiary.

18. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
Zgodnie z Ustawą z 20.05.2014r o prawach konsumenta wraz ze zmianami, w ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Klient (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostawy, innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zazwyczaj zwrot pieniędzy następuje tą samą metodą jakiej użyto do zapłaty za produkt.

Aby odstąpić od zawartej umowy , należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@nocna-bielizna.pl.  Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres PPH Sutex Krystyna Sujecka, Czechy nr 207a, 98-220 Zduńska Wola.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login Allegro: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 Od momentu wejścia w posiadanie Produktów klient jest zobowiązany do ich przechowywania i należytego obchodzenia się z nimi. Produkt musi zostać zwrócony do Sprzedającego w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany Produkt powinien być nieużywany, pozbawiony zapachu, czysty oraz z przyczepionymi metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Produkt powinien być odesłany bez zbędnej  zwłoki, najpóźniej w ciągu 14 dni od powiadomienia nas o decyzji o zwrocie towaru.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Sieradzu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. !

19. Postępowanie reklamacyjne;

19.1.Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@nocna-bielizna.pl, lub w formie pisemnej na powyższy adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
•imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
•datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
•przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
•wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Na składającym reklamację ciąży obowiązek dostarczenia sprzedającemu reklamowanego towaru.

19.2.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

19.3.Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

19.4.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

19.5. Podstawą odmowy przyjęcia reklamacji i zwrotu płatności mogą być:

a) produkt był nienależycie użytkowany i konserwowany  w niewłaściwych warunkach i uległ uszkodzeniu, lub

b) uległ  uszkodzeniu spowodowanemu niewłaściwymi próbami modyfikacji lub naprawy; lub

c) był używany w sposób niezgodny z zaleceniami producenta Produktu lub naszymi;

d) uległ normalnemu zużyciu.

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży.
  2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
  3. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy.
  4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. W sprawach dotyczących korzystania z usług PayU w związku z korzystaniem ze Sklepu, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi PayU.
  5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
  6. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

.